Algemene voorwaarden Corael Opleidingen


Artikel 1. Definities

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Corael Opleidingen, hierna te noemen ‘Corael’ en de deelnemer of opdrachtgever van opleidingen en trainingen met open inschrijving en trainingen en individueel begeleidingswerk in opdracht, hierna te noemen: ’opdrachtgever’.
2. De deelnemer is de persoon die persoonlijk deelneemt aan een activiteit van Corael. De deelnemer kan ook zelf opdrachtgever zijn.
3. Voor de leesbaarheid wordt in deze algemene voorwaarden de deelnemer ook wel aangesproken met ‘je’ en wordt Corael aangeduid met ‘wij’.

Artikel 2. Voorwaarden voor opleidingen met open inschrijving

1. Inschrijvingsvoorwaarden
Je kunt je aanmelden voor een opleiding met het inschrijfformulier. Dit is beschikbaar op de website van Corael, https://corael.nl/inschrijven/. Wanneer je inschrijfformulier binnen is, sturen wij je een bevestiging en een factuur van € 250,- als aanbetaling. Je inschrijving is daarmee definitief. Twee maanden voor aanvang van de opleiding ontvang je een factuur voor het resterende bedrag.
Voor opleidingen die over meerdere jaren lopen sturen we je jaarlijks twee maanden voor de start van het opleidingsjaar de factuur voor dat betreffende opleidingsjaar.

2. Annulering
Tot twee maanden voor het begin van de opleiding kun je de inschrijving annuleren. Je dient dit schriftelijk aan ons door te geven. Wij brengen € 100,- in rekening voor administratiekosten. Bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang brengen wij 50% van het totale opleidingsbedrag van het eerste jaar in rekening. Bij annulering binnen een maand voor aanvang zijn wij genoodzaakt het totaalbedrag van het eerste jaar in rekening te brengen. Als je niet tijdig annuleert en niet deelneemt, ben je verplicht het totaalbedrag van het eerste jaar te voldoen.
De opleiding gaat door bij minimaal 8 deelnemers. Mochten wij, op basis van onvoldoende aanmeldingen, genoodzaakt zijn de opleiding te annuleren, dan krijg je uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding bericht. In dat geval storten wij het reeds overgemaakte bedrag binnen twee weken terug.

3. Wachtlijst
Is op het moment van jouw inschrijving de opleiding volgeboekt, dan plaatsen wij je op de wachtlijst. Je krijgt hiervan direct bericht. Mocht er een plaats vrijkomen, dan benaderen wij degene die bovenaan de wachtlijst staat.

Artikel 3. Voorwaarden voor trainingen met open inschrijving

1. Inschrijvingsvoorwaarden
Je kunt je aanmelden voor een training met het inschrijfformulier. Dit is beschikbaar op de website van Corael, https://corael.nl/inschrijven/. Wanneer je inschrijfformulier binnen is, ontvang je van Corael een bevestiging en de factuur. Je inschrijving is daarmee definitief.

2. Annulering
Tot zes weken voor het begin van de training kun je de inschrijving annuleren. Je dient dit schriftelijk aan ons door te geven. Wij brengen € 50,- in rekening voor administratiekosten. Bij annulering tussen zes en drie weken voor aanvang brengen we 50% van het totale trainingsbedrag in rekening. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang, zijn wij genoodzaakt het totale trainingsbedrag in rekening te brengen. Als je niet tijdig annuleert en niet deelneemt, ben je verplicht het totaalbedrag te voldoen.
De training gaat door bij minimaal 6 deelnemers. Mochten wij, op basis van onvoldoende aanmeldingen, genoodzaakt zijn de training te annuleren, dan krijg je uiterlijk twee weken voor aanvang van de training bericht. In dat geval storten wij het reeds overgemaakte bedrag binnen twee weken terug.

3. Wachtlijst
Is op het moment van jouw inschrijving de training volgeboekt, dan plaatsen wij je op de wachtlijst. Je krijgt hiervan direct bericht. Mocht er een plaats vrijkomen, dan benaderen wij degene die bovenaan de wachtlijst staat.

Artikel 4. Trainingen, individueel begeleidingswerk en andere activiteiten in opdracht.

1. Gebruikte begrippen
Met trainingen in opdracht wordt bedoeld incompany trainingen, teamcoaching en scholingsactiviteiten in opdracht van opdrachtgever.
Met individueel begeleidingswerk wordt bedoeld supervisie (individueel of in een groep), coaching, managementcoaching, counseling en psychosociaal consult.

2. Wijzigingen in de overeenkomst
Indien een wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Corael de opdrachtgever hierover van tevoren in.

3. Honorarium
De gewerkte uren en verschuldigde kosten worden maandelijks gefactureerd, tenzij dit anders met Corael is overeengekomen.

4. Opzegging
– De opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand.
– Corael kan de overeenkomst opzeggen als hiervoor gewichtige redenen zijn.
– Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever is opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.
– Voor individuele sessies die binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak worden afgezegd wordt 1 uur in rekening gebracht.

Artikel 5. Overige bepalingen

1. Uitvoering van de overeenkomst
Corael zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Corael het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2. Bedenktijd
Na inschrijving voor een training of opleiding met open inschrijving via het inschrijfformulier heeft de deelnemer 14 dagen bedenktijd, daarna gelden de bovenstaande annuleringsvoorwaarden.

3. Opties
Het is mogelijk een optie te nemen op een opleiding of training met open inschrijving door middel van het optieformulier dat beschikbaar is op de website van Corael, https://corael.nl/inschrijven/. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Je kunt de optie omzetten in een definitieve aanmelding door een email te sturen naar het secretariaat van Corael. Vanaf het moment van ontvangst van jouw verzoek om de optie definitief te maken zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
Als er een wachtlijst ontstaat nemen we contact met je op met de vraag of je je optie definitief wilt maken. Je hebt dan maximaal 5 dagen bedenktijd. Daarna vervalt je optie, tenzij Corael anders met je overeenkomt.

4. Verplaatsen inschrijving
– Een inschrijving voor een opleiding kan eenmalig op jouw verzoek worden verplaatst. Bij een verplaatsingsverzoek tot uiterlijk twee maanden voor aanvang van de opleiding brengen wij € 50,- verplaatsingskosten in rekening. Bij een verplaatsingsverzoek tussen twee en één maand voor aanvang brengen we 25% van de kosten voor de opleiding in rekening. Bij een verplaatsingsverzoek binnen een maand voor aanvang zijn wij genoodzaakt het totaalbedrag van de kosten van de opleiding in rekening te brengen. – Een inschrijving voor een training kan eenmalig op jouw verzoek worden verplaatst. Bij een verplaatsingsverzoek tot uiterlijk zes weken voor aanvang van de training brengen wij € 35,- verplaatsingskosten in rekening. Bij een verplaatsingsverzoek tussen zes en drie weken voor aanvang brengen we 25% van de kosten voor de training in rekening. Bij een verplaatsingsverzoek binnen drie weken voor aanvang zijn wij genoodzaakt het totaalbedrag van de kosten van de training in rekening te brengen. – Een verplaatsingsverzoek dient schriftelijk aan ons te worden doorgegeven.
– Bij een verplaatsingsverzoek dien je de reeds gefactureerde kosten voor de opleiding of training te voldoen conform de betalingstermijn. Hou er ook rekening mee dat een eventueel prijsverschil met de nieuwe opleiding of training moet worden bijbetaald.
– Als je de opleiding of training een keer hebt verplaatst en je kunt de tweede keer niet deelnemen, dan vervalt je inschrijving. In dit geval gelden de annuleringsvoorwaarden voor de opleiding of training met de datum waar de opleiding of training naar is verplaatst.
– De verplaatsingsvoorwaarden zijn van toepassing tenzij je schriftelijk anders met Corael bent overeengekomen.

5. Betalingen
– Wij hanteren een betalingstermijn van twee weken nadat je de factuur hebt ontvangen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten je betalingsverplichting niet op.
– Betaling vindt plaats door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL71 INGB 0003 3608 59 t.n.v. Corael te Groenekan.
– Het is mogelijk het cursusgeld voor opleidingen met open inschrijving in termijnen te betalen. Voorwaarde hierbij is dat de deelnemer een machtiging tekent voor de automatisch afschrijving van de termijnbetalingen. Het aantal termijnen wordt in onderling overleg overeengekomen. De laatste termijnbetaling dient 1 maand voor afloop van de betreffende opleiding of het betreffende opleidingsjaar te zijn betaald. Bij betaling in termijnen brengen wij € 50,- extra in rekening voor administratieve kosten.
– Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd met een minimum van 250 euro.
– Er vindt geen restitutie plaats voor niet gevolgde lesdagen of niet gebruik maken van verstrekte maaltijden.

6. Cursusmateriaal
De opleidingen en trainingen worden ondersteund met schriftelijk cursusmateriaal en literatuur. Het schriftelijk cursusmateriaal wordt tijdens de lesdagen verstrekt aan de deelnemers. De kosten voor dit materiaal zijn bij de cursusprijs inbegrepen.
Het copyright op dit materiaal berust bij Corael Opleidingen.
De kosten voor de aanschaf van de benodigde literatuur en e-learnings zijn niet in de prijs inbegrepen.

7. Privacy
Met inschrijving voor een opleiding of training of met je start van een supervisie of coachingstraject ga je ermee akkoord dat Corael je persoonsgegevens vastlegt en verwerkt zoals beschreven in de privacyverklaring van Corael. Deze privacyverklaring vind je op: https://corael.nl/privacy-verklaring/

8. Vertrouwelijkheid
Alle informatie die een deelnemer van een van de activiteiten aan Corael verstrekt is vertrouwelijk. Deze informatie wordt door Corael, de docenten en medewerkers vertrouwelijk behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer heeft meegedeeld of als uit de informatie duidelijk is op te maken dat het over vertrouwelijke informatie gaat.

9. Aansprakelijkheid
– Met deelname aan een activiteit van Corael blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen persoonlijke proces. Dit betekent dat de deelnemer zelf verantwoordelijk blijft voor zijn of haar eigen handelen of nalaten. De deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname. Corael is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook ten gevolgen van deelname aan een activiteit van Corael.
– Indien Corael aansprakelijk mocht zijn voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag voor het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Corael voor directe schade is ten allen tijde beperkt tot maximaal 3.000 euro (Zegge: drieduizend euro).
– Corael is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10. Geschillen
Op elke overeenkomst tussen Corael en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, uiteraard slechts voor zover dit rechtens is toegestaan.
Partijen doen pas een beroep op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

11. Vaststelling
Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld en in werking getreden op 12 november 2023.